User Tools

Site Tools


08803-jangada-la-gi

Jangada là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1021,93 km², dân số năm 2007 là 8056 người, mật độ 7,88 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08803-jangada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)