User Tools

Site Tools


08800-jandu-s-la-gi

Janduís là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 304,899 km², dân số năm 2007 là 5597 người, mật độ 17,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08800-jandu-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)