User Tools

Site Tools


08779-jaic-s-la-gi

Jaicós là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 854,342 km², dân số năm 2007 là 16827 người, mật độ 19,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08779-jaic-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)