User Tools

Site Tools


08770-jaguaretama-la-gi

Jaguaretama là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1759,722 km², dân số năm 2007 là 17982 người, mật độ 10,22 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08770-jaguaretama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)