User Tools

Site Tools


08747-jaciara-la-gi

Jaciara là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1658,72 km², dân số năm 2007 là 25028 người, mật độ 15,09 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08747-jaciara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)