User Tools

Site Tools


08745-jacareacanga-la-gi

Jacareacanga là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 53303,089 km², dân số năm 2007 là 37055 người, mật độ 0,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08745-jacareacanga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)