User Tools

Site Tools


08738-jabor-la-gi

Jaborá là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 191,117 km², dân số năm 2007 là 4032 người, mật độ 21,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08738-jabor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)