User Tools

Site Tools


08726-j-lio-borges-la-gi

Júlio Borges là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1290,413 km², dân số năm 2007 là 5251 người, mật độ 4,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08726-j-lio-borges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)