User Tools

Site Tools


08682-ituporanga-la-gi

Ituporanga là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 337 km², dân số năm 2007 là 20577 người, mật độ 61,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08682-ituporanga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)