User Tools

Site Tools


08671-itiquira-la-gi

Itiquira là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 8638,691 km², dân số năm 2007 là 12159 người, mật độ 1,41 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08671-itiquira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)