User Tools

Site Tools


08651-itarana-la-gi

Itarana là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 299,077 km², dân số năm 2007 là 10773 người, mật độ 36,02 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08651-itarana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)