User Tools

Site Tools


08650-itaquitinga-la-gi

Itaquitinga là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 117,382 km², dân số năm 2007 là 15115 người, mật độ 128,77 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08650-itaquitinga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)