User Tools

Site Tools


08641-itaporanga-la-gi

Itaporanga là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 468,069 km², dân số năm 2007 là 22090 người, mật độ 47,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08641-itaporanga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)