User Tools

Site Tools


08638-itapo-la-gi

Itapoá là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 257,158 km², dân số năm 2007 là 10719 người, mật độ 48,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08638-itapo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)