User Tools

Site Tools


08636-itapissuma-la-gi

Itapissuma là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 74,382 km², dân số năm 2007 là 23110 người, mật độ 310,69 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08636-itapissuma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)