User Tools

Site Tools


08629-itapetinga-la-gi

Itapetinga là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1609,515 km², dân số năm 2007 là 63177 người, mật độ 39,25 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08629-itapetinga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)