User Tools

Site Tools


08625-itapemirim-la-gi

Itapemirim là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 557,156 km², dân số năm 2007 là 29502 người, mật độ 52,95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08625-itapemirim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)