User Tools

Site Tools


08624-itapema-la-gi

Itapema là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 59,022 km², dân số năm 2007 là 33766 người, mật độ 572,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08624-itapema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)