User Tools

Site Tools


08596-itamarac-la-gi

Itamaracá là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 65,4 km², dân số năm 2007 là 18522 người, mật độ 283,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08596-itamarac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)