User Tools

Site Tools


08592-itaju-do-col-nia-la-gi

Itaju do Colônia là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1217,535 km², dân số năm 2007 là 7710 người, mật độ 6,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08592-itaju-do-col-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)