User Tools

Site Tools


08591-itaja-la-gi

Itajaí là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 289 km², dân số năm 2007 là 163298 người, mật độ 581,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08591-itaja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)