User Tools

Site Tools


08588-itaitinga-la-gi

Itaitinga là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 150,788 km², dân số năm 2007 là 30200 người, mật độ 200,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08588-itaitinga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)