User Tools

Site Tools


08583-itai-polis-la-gi

Itaiópolis là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 1295,319 km², dân số năm 2007 là 20181 người, mật độ 15,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08583-itai-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)