User Tools

Site Tools


08575-itagua-u-da-bahia-la-gi

Itaguaçu da Bahia là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 4396,339 km², dân số năm 2007 là 8738 người, mật độ 2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08575-itagua-u-da-bahia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)