User Tools

Site Tools


08568-itacoatiara-la-gi

Itacoatiara là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 8891,99 km², dân số năm 2007 là 83860 người, mật độ 9,43 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08568-itacoatiara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)