User Tools

Site Tools


08565-itacambira-la-gi

Itacambira là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1788,052 km², dân số năm 2007 là 5018 người, mật độ 2,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08565-itacambira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)