User Tools

Site Tools


08555-itabaianinha-la-gi

Itabaianinha là một đô thị thuộc bang Sergipe, Brasil. Đô thị này có diện tích 480,4 km², dân số năm 2007 là 37431 người, mật độ 77,92 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08555-itabaianinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)