User Tools

Site Tools


08554-itabaiana-la-gi

Itabaiana là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 218,847 km², dân số năm 2007 là 30278 người, mật độ 110,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08554-itabaiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)