User Tools

Site Tools


08552-ita-la-gi

Itaú là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 133,032 km², dân số năm 2007 là 5544 người, mật độ 41,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08552-ita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)