User Tools

Site Tools


08548-ita-ba-la-gi

Itaúba là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4538,338 km², dân số năm 2007 là 4634 người, mật độ 1,02 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08548-ita-ba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)