User Tools

Site Tools


08519-irupi-la-gi

Irupi là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 184,428 km², dân số năm 2007 là 10199 người, mật độ 55,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08519-irupi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)