User Tools

Site Tools


08497-irau-uba-la-gi

Irauçuba là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1461,223 km², dân số năm 2007 là 21787 người, mật độ 14,91 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08497-irau-uba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)