User Tools

Site Tools


08492-irani-la-gi

Irani là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 321559,52 km², dân số năm 2007 là 9313 người, mật độ 29,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08492-irani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)