User Tools

Site Tools


08470-ipor-do-oeste-la-gi

Iporã do Oeste là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 202,369 km², dân số năm 2007 là 9091 người, mật độ 37,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08470-ipor-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)