User Tools

Site Tools


08469-ipojuca-la-gi

Ipojuca là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 527,32 km², dân số năm 2007 là 69781 người, mật độ 132,33 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08469-ipojuca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)