User Tools

Site Tools


08468-ipixuna-la-gi

Ipixuna là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 13565,92 km², dân số năm 2007 là 17054 người, mật độ 1,26 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08468-ipixuna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)