User Tools

Site Tools


08467-ipixuna-do-par-la-gi

Ipixuna do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 5216,948 km², dân số năm 2007 là 39367 người, mật độ 7,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08467-ipixuna-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)