User Tools

Site Tools


08464-ipiranga-do-piau-la-gi

Ipiranga do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 527,716 km², dân số năm 2007 là 9407 người, mật độ 17,83 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08464-ipiranga-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)