User Tools

Site Tools


08462-ipiranga-de-goi-s-la-gi

Ipiranga de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 241,464 km², dân số năm 2007 là 2757 người, mật độ 11,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08462-ipiranga-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)