User Tools

Site Tools


08461-ipira-la-gi

Ipira là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 150,304 km², dân số năm 2007 là 4705 người, mật độ 35,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08461-ipira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)