User Tools

Site Tools


08407-indaial-la-gi

Indaial là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 430,534 km², dân số năm 2007 là 47686 người, mật độ 110,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08407-indaial-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)