User Tools

Site Tools


08396-imperatriz-la-gi

Imperatriz là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1367,9 km², dân số năm 2007 là 232560 người, mật độ 170 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08396-imperatriz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)