User Tools

Site Tools


08389-imbituba-la-gi

Imbituba là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 185 km², dân số năm 2007 là 36231 người, mật độ 195,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08389-imbituba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)