User Tools

Site Tools


08341-igreja-nova-la-gi

Igreja Nova là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 428,55 km², dân số năm 2007 là 22952 người, mật độ 53,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08341-igreja-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)