User Tools

Site Tools


08335-igarassu-la-gi

Igarassu là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 302,9 km², dân số năm 2007 là 93584 người, mật độ 308,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08335-igarassu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)