User Tools

Site Tools


08330-igarap-a-u-la-gi

Igarapé-Açu là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 785,976 km², dân số năm 2007 là 33778 người, mật độ 42,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
08330-igarap-a-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)