User Tools

Site Tools


08314-ichthyosaura-alpestris-la-gi

Ichthyosaura alpestris là một loài động vật lưỡng cư trong họ Salamandridae, thuộc bộ Caudata. Loài này không bị đe dọa tuyệt chủng.[2]

Loài này trước đây được xếp vào chi Triturus. García-París et al.[3] đã chia chi Triturus, và xếp loài này vào chi đơn loài Mesotriton. Sau đó, Mesotriton được cho là tên đồng nghĩa của Ichthyosaura.[4] Hiện có 10 phân loài của loài này được công nhận:

  • I. a. alpestris (Laurenti, 1768) alpine newt
  • I. a. apuanus (Gray, 1850) Italian alpine newt
  • I. a. cyreni (Mertens & Muller, 1940) Spanish alpine newt
  • I. a. inexpectatus (Dubois & Breuil, 1983) Calabrian alpine newt
  • I. a. lacusnigri (Dely, 1960) Yugoslavian alpine newt
  • I. a. montenegrinus (Radovanovic, 1951) Montenegran alpine newt
  • I. a. piperianus (Radovanovic, 1961)
  • I. a. reiseri (Schreiber, 1912) Bosnian alpine newt
  • I. a. serdarus (Radovanovic, 1961)
  • I. a. veluchiensis (Wolterstorff, 1935) Greek alpine newt

I. alpestris là loài duy nhất còn sinh tồn trong chi Ichthyosaura, ngoài ra còn 1 loài tuyệt chủng là I. randeckensis, cũng được xem là thuộc chi này.[5]

Phương tiện liên quan tới Ichthyosaura alpestris tại Wikimedia Commons

08314-ichthyosaura-alpestris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)