User Tools

Site Tools


08313-ichthyophis-la-gi

Ichthyophis là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ichthyophiidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 35 loài và 6% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

Danh pháp hai phần và tác giả Tên thông dụng
I. acuminatus Taylor, 1960 Ếch giun đầu dài
I. atricollaris Taylor, 1965 Long Bloee Caecilian
I. bannanicus Yang, 1984 Ếch giun Bản Nạp
I. beddomei Peters, 1880 Yellow-striped Caecilian
I. bernisi Salvador, 1975 Ếch giun Indonesia
I. biangularis Taylor, 1965 Angular Caecilian
I. billitonensis Taylor, 1965 Billiton Island Caecilian
I. bombayensis Taylor, 1960 Bombay Caecilian
I. dulitensis Taylor, 1960 Mount Dulit Caecilian
I. elongatus Taylor, 1965 Ếch giun dài
I. garoensis Pillai & Ravichandran, 1999 Garo Hills Caecilian
I. glandulosus Taylor, 1923 Basilan Island Caecilian
I. glutinosus (Linnaeus, 1758) Ếch giun
I. humphreyi Taylor, 1973 Humphrey's Caecilian
I. husaini Pillai & Ravichandran, 1999 Husain's Caecilian
I. hypocyaneus (Boie, 1827) Ếch giun Bantam
I. javanicus Taylor, 1960 Javan Caecilian
I. kodaguensis Wilkinson, Gower,
Govindappa & Venkatachalaiah, 2007
Kodagu Striped Caecilian
I. kohtaoensis Taylor, 1960 Koa Tao Island Caecilian
I. laosensis Taylor, 1969 Ếch giun Thượng Lào
I. longicephalus Pillai, 1986 Long-headed Caecilian
I. mindanaoensis Taylor, 1960 Ếch giun Mindanao
I. monochrous (Bleeker, 1858) Western Borneo Caecilian
Ichthyophis nguyenorum (Kanto Nishikawa,
Masafumi Matsui, Nikolai L. Orlov, 2012)
Ếch giun nguyễn
I. orthoplicatus Taylor, 1965 Pattipola Caecilian
I. paucisulcus Taylor, 1960 Siantar Caecilian
I. pseudangularis Taylor, 1965 Taylor's Caecilian
I. sikkimensis Taylor, 1960 Sikkimese Caecilian
I. singaporensis Taylor, 1960 Singapore Caecilian
I. sumatranus Taylor, 1960 Sumatra Caecilian
I. supachaii Taylor, 1960 Supachai's Caecilian
I. tricolor Annandale, 1909 Three-colored Caecilian
I. youngorum Taylor, 1960 Doi Suthep Caecilian

Phương tiện liên quan tới Ichthyophis tại Wikimedia Commons

08313-ichthyophis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)