User Tools

Site Tools


08307-icara-ma-la-gi

Icaraíma là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 675,241 km², dân số năm 2007 là 9374 người, mật độ 12,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
08307-icara-ma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)