User Tools

Site Tools


08297-ibitirama-la-gi

Ibitirama là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 326,5 km², dân số năm 2007 là 8855 người, mật độ 26,88 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
08297-ibitirama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)